• Pedagog

    • PEDAGOG SZKOLNY

     Kim jest pedagog szkolny i czym się zajmuje?
     Pedagog szkolny, posiada kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dziećmi, ich rodzicami oraz prowadzenia grup socjoterapeutycznych. Pomaga uczniom w różnych sytuacjach szkolnych, wspiera w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych i rówieśniczych. Zadania swoje realizuje we współpracy z różnymi instytucjami np. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a także z nauczycielami oraz rodzicami uczniów.

     Zadania pedagoga:
               W zakresie zadań ogólnowychowawczych:

     • dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole;
     • dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów;
     • udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci;

      W zakresie profilaktyki wychowawczej:
     • rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego;
     • opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej;
     • udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;

      W zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej:
     • organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce;
     • organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych (korekcja, reedukacja, terapia);

      W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej:
     • udzielanie uczniom porad w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych i nawarstwiających się niepowodzeń szkolnych;
     • udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;
     • przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży;

      W zakresie pomocy materialnej:
     • organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin będących w trudnej sytuacji;
     • dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne;