• Świetlica

   • Świetlica szkolna pracuje:
    poniedziałek - piątek w godz. 6:30 - 16:30

                         

     

    Cele i zadania świetlicy szkolnej:
    Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Poza tym w świetlicy realizowane są następujące cele i zadania:

    • tworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów,
    • zaspokajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych,
    • wzbogacanie potrzeb przez rozwijanie zainteresowań uczniów,
    • propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
    • zapewnienie uczniom możliwości rozwoju społeczno-moralnego,
    • pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,
    • pomoc w odrabianiu prac domowych,
    • rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie,
    • współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem i psychologiem

     

    W ramach pracy w świetlicy szkolnej realizowane są zajęcia :

    • rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbkami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie),
    • doskonalące umiejętność samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela (czytanie bajek, wierszy, opowiadań, prasy dla dzieci),
    • wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, encyklopedii, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne, poznawanie historii, rozwijanie uczuć patriotycznych),
    • kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi (rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy typu ? dokończ zdanie, opowiedz co było dalej?, 20 pytań),
    • kształtujące umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych),
    • ćwiczące umiejętność zapamiętywania fragmentów tekstu wiersza, piosenki (inscenizacje, zajęcia muzyczne),
    • wyzwalające ekspresję twórczą (pisanie bajek, opowiadań, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne),
    • zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiając koordynacje ruchową (gry i zabawy ruchowe w sali i boisku szkolnym),
    • relaksujące i wyciszające (relaks przy muzyce, oglądanie bajek, dowolne zabawy dzieci),
    • doskonalące znajomość języka niemieckiego (słówka, słownik obrazkowo-wyrazowy, filmy, piosenki, literatura),
    • rozwijające umiejętności matematyczne,
    • biblioterapia,
    • kształtujące umiejętności prospołeczne - zajęcia z elementami TZA-ART.

    Nauczyciele układają tematykę zajęć wg następujących rodzajów działalności: zajęcia żywego słowa, ruchowe, plastyczno- techniczne, umuzykalniające.

    Treści realizowane w pracy z dziećmi zawarte są w następujących projektach:

    • "Partnerstwo z rodzicami"
    • "Wspólne czytanie"
    • "Bezpieczny senior"