• Deklaracja dostępności

   • Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.sp19elblag.pl

    Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu.

    • Data publikacji strony internetowej: 2021-07-23.
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-23.

    Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-24.

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Ctrl + Zwiększenie.

    Ctrl - Zmniejszenie.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Bagdziun, sp19elblag@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 55 625 86 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp19elblag.pl INFORMACJE DODATKOWE STRONA POSIADA: Strona internetowa oparta o Generator WWW oferowany przez firmę LIBRUS jest przygotowana w taki sposób, aby materiały publikowane na niej spełniały wszystkie istotne wymogi standardu WCAG 2.1. System umożliwia m.in.: - zmianę rozmiaru tekstu: oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności (1.4.4 AA); - zmianę koloru elementów strony przez użytkownika (1.4.3 AA); - wskazanie języka strony w atrybucie „lang” i jego zmianę w zależności od wybranego na stronie języka (3.1.1 A); - dodawanie atrybutu ALT do udostępnianych na stronie zdjęć oraz galerii. STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych - zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności - dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi - część plików nie jest dostępnych cyfrowo PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA: Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

    Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

    Dostępność architektoniczna

    Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia: główne wejście znajdujące się od ulicy Uroczej, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Istnieje w szkole drugie wejście: od wybiegu - osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim mogą podjechać pod drzwi szkoły od strony wybiegu. Tam znajduje się podjazd dla wózków. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Na terenie szkoły jest kilka miejsc parkingowych o różnorodnej nawierzchni, nie posiada zaznaczonych miejsc parkingowych. Na wybieg również można podjechać samochodem osobowym. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz. Na parterze znajduje się także duży hol. Posadzka na korytarzach i holu jest antypoślizgowa. Budynek posiada windę schodową (montaż 2020r.), która umożliwia dostanie się osobom niepełnosprawnym na I piętro. Tam znajduje się toaleta/łazienka spełniająca wymogi dla niepełnosprawnych (remont 2020r.). Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

    Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego